Vedtægter

Vedtægter for Bådforeningen Magleø.
Sidst tilrette den 5 juni 2017.

 § 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Bådforeningen Magleø

Hjemsted: Møllevangen 48 Korsør

Stiftet den: 8. oktober 1967          

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningen formål er:

At fremme interessen for og kendskabet til rekreativt fiskeri, herunder kendskabet til regler og love der gælder på området.

At udleje arealer til foreningens medlemmer, til brug i forbindelse med rekreativt fiskeri samt havjagt. At stille faciliteter til rådig for foreningens medlemmer, til brug i forbindelse med rekreativ fiskeri og havjagt.

 

§ 3 Medlemskab (rettet maj 2019 hvor:  “bo siddende i postnumre 4220 og 4241” udgår)

Som medlemmer kan optages børn og voksne , når de vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det af generalforsamlingen fastsatte indskud samt et års kontingent. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Nægtelse af optagelse kan ske efter skriftlig indsigelse fra foreningens medlemmer forudsat at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for indsigelsen. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

Medlemskab af foreningen er en forudsætning for leje af arealer som hører under foreningen, samt benyttelse af foreningens faciliteter.

 

Leje af grund med tilhørende bådeplads kan kun ske til medlemmer der er fyldt 18 år. Man kan som medlem ikke eje 2 huse/bådpladser i Bådeforeningen Magleø. Man kan heller ikke eje 2 huse/bådpladser hvis man bor i samme husstand (privat bolig).

 

Medlemmerne er opdelt i 6 kategorier:

1.   Personer der lejer grund med tilhørende bådeplads.

2.   Personer der lejer bådeplads uden tilhørende grund (jolleplads)

3.   Personer der lejer pramplads. (plads på land)

4.   Personer der benytter foreningens faciliteter i forbindelse med kategori 1,2 og 3.

5.   Personer uden tilknytning til kategori 1,2 og 3, der ønsker optagelse på

på foreningens ventelister i  forbindelse med erhvervelse af grund eller jolleplads.

6.   Personer der har været medlem af foreningen i mere end 10 år og er fyldt 75 år.

(æresmedlemmer)

Medlemmer af kategori 6 er fritaget for kontingent samt pligt til at have et sødygtigt fartøj på foreningens område. Ønsker et æresmedlem ikke at anvende sin bådeplads kan denne fritstilles. Hvorefter foreningen udlejer pladsen, til anden side, på månedsbasis

 

Medlemmer i kategori 1, 2 der efter mere end 6 måneders medlemskab fraflytter Korsør Kommune kan fortsat opretholde medlemskab af foreningen. Øvrige medlemmer udtræder af foreningen ved fraflytning fra kommunen. Der sker ingentilbagebetaling af kontingent ved fraflytning

 

§ 4 Kontingent

Kontingentet samt indskud for de forskellige medlemskategorier fastlægges hvert år af generalforsamlingen.

Kontingentet betales forud for et år af gangen, og skal være indbetalt inden den 1. Marts. Det påhviler det enkelte medlem selv at henvende sig til kassereren for rettidig indbetaling af forfaldent kontingent. Manglende rettidig kontingentindbetaling medfører for medlemmer af kategori 1,2 og 3 en skriftlig rykker fra kassereren. Herefter har medlemmet yderligere 14 dage til at foretage indbetaling. Sker det ikke betragtes medlemmet som ekskluderet af foreningen uden mulighed for at anke denne beslutning. Modtagelse af rykker for ikke rettidigt indbetalt kontingent medfører indbetaling af nyt indskud. Medlemmer af kategori 4 og 5 modtager ingen rykker, og betragtes ved manglende kontingentindbetaling pr.1. Marts som værende udmeldt af foreningen.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år *den første lørdag i maj måned, så vidt det er praktisk muligt den første lørdag. Generalforsamlingen indkaldes på foreningens opslagstavle.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Fremmødte medlemmer af kategori 1,2 og 3 har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer af kategori 4 kan, ved afgivelse af fuldmagt, overtage stemmeretten fra et stemmeberettiget medlem såfremt den pågældende er forhindret i at være til stede.

På generalforsamlingen afgøres vedtægtsændringer i henhold til § 9, andre sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og denne afgørelse kan ikke indankes for nogen domstol.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

*)Vedtaget på generalforsamlingen i maj 2017

§ 6 Generalforsamlingens indhold

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
 6. Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter
 7. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, dog således at formanden og to bestyrelsesmedlemmer lige årstal, sekretær og kasserer ulige årstal.

Bestyrelsen består af:

 1. En formand
 2. En sekretær / næstformand
 3. En kasserer
 4. To bestyrelsesmedlemmer
 5. 2 bestyrelsessuppleant

Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af kategori 1,2 og 3
Valgbar til revisionen er medlemmer af kategori 1 – 4

Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsen. Prokura til Checkudstedelse kan afgives af bestyrelsen til kasserer og formand i forening.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, om bestyrelsen finder det fornødent eller mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom med afgivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 8 Regnskab og budget

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. april til den 31. marts

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne har ret til uanmeldt at få regnskabet forelagt. Foringens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør være rentebærende. Kassereren må dog være i besiddelse af en kassebeholdning på et af bestyrelsen fastlagt beløb i kontanter. Til godkendelse på den ordinære generalforsamling udarbejder bestyrelsen et budget for det kommende regnskabsår.

 

§ 9 Vedtægtsændringer og Foreningens opløsning

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Foreningen kan kun opløses ved to med fjorten dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvor 4/5 af medlemmerne stemmer derfor.

Ophæves foreningen, tilfalder dens midler en af generalforsamlingen fastlagt humanitær organisation.

 

§ 10 Vedligeholdelseskonto

Foreningen skal have en vedligeholdelseskonto. Denne konto anvendes til dækning af større udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af foreningens faciliteter. Generalforsamlingen fastsætter henholdsvis minimum og maksimumbeløb for kontoen. Kontoen skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut til så høj en rente som muligt.

 

§ 11 Eksklusion

Såfremt et medlem ikke retter sig efter foreningens love og vedtægter, kan bestyrelsen i enighed ekskludere den pågældende. Meddelelse om eksklusion skal ske skriftligt.

Eksklusionen skal forelægges den efterfølgende generalforsamling dersom den pågældende ønsker det.

Begæring om forelæggelse på generalforsamlingen skal skriftligt stiles til formanden inden 14 dage efter at eksklusionen er forkyndt

Den ekskluderede har ret til, på generalforsamlingen, at tale sin sag. Generalforsamlingen afgør herefter om eksklusionen skal stå ved magt. Et Ekskluderet medlem har efter at eksklusionen er trådt i kraft 30 dage

Til at afvikle sine aktiviteter. Sker dette ikke overtager foreningen grund / bådeplads mod betaling af et af generalforsamlingen fastlagt beløb.

§ 12 Ventelister

Der føres lister over medlemmer som ønsker at leje grund eller bådeplads. Når grunde eller bådepladser bliver ledige, tilbydes disse til de, på listen, opførte personer i den rækkefølge de pågældende er optaget på listen.

 

§ 13 Medlemmernes pligter

Det påhviler det enkelte medlem, at underrette bestyrelsen i tilfælde af, at han vil afhænde grund eller bådeplads. Grund med tilhørende bådeplads kan ikke afhændes til anden side før det har været tilbudt de personer der er opført på foreningens venteliste. Afhændelse af grund kan kun ske til personer der kan opnå medlemskab af foreningen. Det enkelte medlem kan kun leje en grund med tilhørende bådeplads.

Bådeplads uden tilhørende grund kan ikke gøres til genstand for handel, men er udelukkende foreningens ejendom. *Hvis der forefindes båd nr. 2 ved husstanden, må denne ikke overskride 6,6 meter .
*)Vedtaget på generalforsamlingen i maj 2017

Det er en forudsætning for erhvervelse / besiddelse af grund eller bådeplads, at der befinder sig et sødygtigt fartøj på foreningens område. Medlemmerne kan dog, i forbindelse med handel, undlade at have et fartøj i området i en periode på 6 måneder. Grund og bådeplads kan ikke fremlejes. Der må kun befinde sig et fartøj pr. bådeplads. På bådeplads i forbindelse med grund, må fartøjets skroglængde ikke overstige 6,6 m. For bådeplads uden tilhørende grund, må fartøjets skroglængde må ikke overstige 6,6 m. Ror og motordele medregnes ikke. Ønsker et medlem ikke selv at anvende sin bådeplads for en længere periode, kan den fritstilles, hvorefter foreningen udlejer pladsen, til anden side, på månedsbasis. Medlemmer pålægges et gebyr på kr. 150 pr. nyslået pæl der ikke er fastgjort inden 1. oktober.

Det er tilladt medlemmerne at have et ikke sødygtigt fartøj på foreningens område i en periode af to år, såfremt fartøjet er under ombygning eller reparation. Ikke sødygtige fartøjer som henstår på foreningens fællesarealer uden at der arbejdes på disse skal fjernes.

 

§ 14 Medlemmernes ansvar og pligter i forbindelse med fartøjer

Medlemmer der er ejer eller bruger af et fartøj beliggende på foreningens område er ansvarlig for, at det er forsvarligt fortøjet og i øvrigt ikke er til gene for andre. Fartøjets fortøjninger skal være forsynet med en fjederanordning. Henstillinger fra bestyrelsen skal følges.

Ophalebeddingerne skal friholdes for andre aktiviteter end ophaling.

Fartøjer må ikke stå på ophalebeddingerne natten over. Det henstilles til medlemmerne, at der udvises omtanke ved placering af fartøjer ved vinteroplæg.

 

§ 15 Medlemmernes pligter i forbindelse med foreningens arealer

Medlemmerne der lejer grund har pligt til at holde orden på grunden samt at holde sit hus i forsvarlig stand. På de Nord – Sydgående veje er der vedligeholdelsespligt til vejmidten.

Korsør Kommunes regler og vedtægter for området skal ligeledes efterleves.

Bestyrelsen afholder en gang årligt i juni måned syn på området. Medlemmer der ikke lever op til kravene vedrørende grunde modtager en skriftlig henstilling, som skal efterleves inden 30 dage.

Alle medlemmer har pligt til at deltage i vedligeholdelse af foreningens faciliteter. Det påhviler også det enkelte medlem at bortskaffe eget affald, på forsvarlig vis, og i henhold til gældende lovgivning.

*Hver vej holder sin bro og vejstykke. Store reperationer på bro, såsom udskiftning af pæle, må bestyrelsen tage stilling til.

*)Vedtaget på generalforsamlingen i maj 2017

 

§ 16 Benyttelse af ophalebeddinger

 Personer, der ikke er medlem af foreningen, som ønsker at benytte foreningens ophalebeddinger, betaler et årligt gebyr, fastsat af generalforsamlingen. Der udleveres et mærke som skal anbringes synligt på fartøjet. Mærket giver ret til at benytte foreningens ophalebeddinger i det regnskabsår hvor mærket er udstedt.

 

§ 17 Medlemmernes hæftelse

Medlemmerne og den til enhver tid siddende bestyrelse hæfter ikke for foreningens forpligtelser udadtil.

 

Således vedtaget af generalforsamlingen

Den 8. maj 1999

Revideret af generalforsamlingen

Den 11. maj 2000

Revideret af generalforsamlingen

Den 5. maj 2001

Revideret af generalforsamlingen

Den 3. maj 2003

Revideret af generalforsamlingen

Den 7. maj 2005

Revideret af generalforsamlingen

Den 6. maj 2006

Revideret af generalforsamlingen

Den 5. maj 2007

Revideret af generalforsamlingen

Den 8. maj 2010

Revideret af generalforsamlingen

Den 5. maj 2012

Revideret ag generalforsamlingen

Maj 2017