Generalforsamlingen 2018

Referat af Generalforsamling Magleø 5. maj 2018

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
  6. Valg til bestyrelse, revisorer og suppleanter
  7. Eventuelt

Ad 1
Laila Mogensen valgt til dirigent

Ad 2
Jesper fortalte ganske kort om årets aktiviteter. Beretningen blev godkendt.

Ad 3
Jens Olesen forelagde foreningens regnskab, som også var udleveret på skrift på generalforsamlingen. Der blev spurgt til, hvad brofonden blev brugt til og hvor stor en del af el-udgiften, der vedrørte fælles brug.

Førstnævnte er opsparing til reparation og udskiftning af broer. Foreningen har ingen forsikring, der dækker her. Sidste år blev bro 4 repareret, det blev ikke taget af fonden til reparation af broer, det gøres der fremover ved istandsættelse og udskiftning af broerne.

Det er cirka halvdelen af elgudgiften, som bruges på fælles arealerne. Fremover vil det fremgå af regnskabet, hvor meget der er medlemmernes forbrug og hvor meget, der er fælles.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4
Behandling af forslag blev taget efter pkt. 5 og 6, da det blev vurderet at ville tage noget tid med 7 indkomne forslag.

Forslag 1: ”Oprydning på fællesarealerne, trailer og andre effekter kunne med fordel være mærket med medlemsnr / husnr”
Det blev besluttet, at medlemmerne rydder op i de ting, de hver især har sat på fællesarealerne. Ting, som ikke vedrører fiskeri og havjagt skal sættes på egen grund. Udlejningspladser/pramme er mærket. Mærkning af medlemmernes både og trailere mm er frivilligt.

Forslag 2: ”Forslag om at der etableres en septiktank til udslag af toilet og spildevand jf krav i lokalplan”
Det blev besluttet, at bestyrelsen henvender sig til Foreningen Lilleø om brug af deres toiletter og septiktank. Hvis de ikke finder en løsning, tages forslaget op igen.

Forslag 3: ”Bådebroer og en del pæle trænger meget til udskiftning /renovering, som forslås igangsat snarest.”
Under fremlæggelse  af regnskab blev det fremført, at der er indhentet tilbud på materialer til istandsættelse af bro på 14000 kr. Derfor udgik forslaget.

Forslag 4: ”Medlemmers både/joller oplagt på trailer kan placeres på pladsen sammen med joller, der står på bukke, så der kan arbejdes på dem om vinteren. Det gør det nemmere at flytte rundt på dem.”
Forslaget blev vedtaget under hensyntagen til vedtægterne, hvor det fremgår af paragraf 13 (medlemmernes pligter) at et usødygtigt fartøj ikke må stå på foreningens område mere end 2 år og at der skal være arbejde i gang på dem.

Forslag 5: ”Der etableres vand/aftapningshaner halvt oppe på vejene mellem husene, bekendt med at der allerede er indkøbt materialer til formålet”
Materialerne blev indkøbt, så alle veje kunne etablere en hane for enden af vejen, hvis de selv forestod arbejdet. Efter dette er der blevet indlagt og nedgravet elkabler i 40 cms dybde på vejene. Det betyder, at opgravning til vand vil støde på elkabler. Derfor blev forslaget ikke vedtaget.

Forslag 6: ” Det blev besluttet, at bestyrelsen finder 3 – 4 datoer med tilhørende arbejdsopgaver. Der opsættes seddel om det, der skrives på foreningens hjemmeside og der udsendes på mail om det. Medlemmerne tilmelder sig på sedlen i opslagstavlen. Der var enighed om, at alle kan yde noget – unge, ældre, gamle, syge og raske.

Følgende har meldt sig til arbejdshold omkring bro (her er det vigtigt, at der er medlemmer med, som kender ramslaget, så der ikke sker ulykker med mennesker eller materiel)
Eddy (formand hold 1), Schøining, Jens Mogensen, Jens Olsen, Henrik Kjærside, Bo Ludvigsen, Jens (skrigeren), Søren (formand hold 2), Jesper, Torkil. Formændene samler holdet og fordeler opgaverne.

Forslag 7: ”Det foreslås, at vi får en kodelås på redskabsrum og højtryksrenser. ”
Forslaget blev vedtaget, bestyrelsen indkøber og opsætter låse. Koden bliver en anden end den på slæbestedet. Koden tilsendes medlemmerne på mail og gives på anden vis til dem, som ikke er på mail.

Ad 5
Kontingent, indskud og gebyrer blev foreslået uændrede af bestyrelsen.
Der blev stillet spørgsmål til størrelsen på betaling for fremleje af bådplads, som er på 50 kr. om måneden. Det er andre steder noget dyrere. Der blev debatteret frem og tilbage om pris, formål og pris set i forhold til medlemmers betaling. Ud over den månedlige leje betales der også 500 kr. årligt til prampladsen.
Det blev vedtaget, at kontingent, indskud og gebyr forbliver uændrede og altså som sidste år.

Ad 6
Formandsposten blev besat af Jesper, som genopstillede.
Havnefoged blev besat af Jørgen, som genopstillede.
Suppleanter blev Bo Ludvigsen som 1. suppleant og Eddy som 2. suppleant.
Revisorer blev Gert og Søren.
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

Det blev oplyst, at havnefogeden vil være sygemeldt fra tirsdag grundet operation. I denne periode varetages hvervet af første suppleant Bo Ludvigsen indtil Jørgen igen er fuldt arbejdsdygtig. Således er der ingen tvivl for medlemmerne om, hvem der har tjansen som havnefoged.

Ad 7
Formanden opfordrede alle til aflevere mailadresse. Og til at benytte foreningens hjemmeside. Det var ønsket fra bestyrelsen at få mere aktivitet og information denne vej også.

Referent Laila Mogensen

[1]