generalforsamling 2019

Bådforeningen Magleø                                                                Korsør den 5 maj 2019

Referat fra generalforsamlingen den 4/5 2019.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Fastsættelse af kontingent, indskud og gebyrer
  6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
  7. Eventuelt

Ad 1. Tommy blev valgt til dirigent.

 

Ad 2. Formanden berettede kort om de aktiviteter der havde været i løbet af

året her under, pæleslåning, reparation af bro, fest i ny indkøbt telt og at

det ellers havde været et roligt år uden de store opgaver.

 

Ad 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

Ad 4. Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af § 3 Medlemskab: linie 1,

bo siddende i postnumre 4220 og 4241 udgår.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag fremsat af medlem om 2 i forening til hævning på foreningens

konti. Efter en debat blandt de fremmødte blev det besluttet, at brofond

kontoen skal have 2 i forening. Bestyrelsen påbegynder dette arbejde

hurtigst muligt.

Forslag fremsat af medlem vedr. person data loven. Bestyrelsen mener

ikke foreningen har problemer med person data loven, men undersøger

det nærmere.

 

Ad 5. Grundet det flotte overskud i foreningen, blev kontingentet, indskud og

gebyr ikke ændret.

 

Ad 6. På valg var næstformanden, der ikke ønskede genvalg, pladsmanden der

ønskede genvalg og kassereren der ønskede genvalg.

Som næstformand opstillede Mark og Jens. Mark blev valgt med et stort

flertal.

Som pladsmand opstillede Torben og Bo. Bo blev valgt med et stort et

stort flertal.

Kasserer, Jens blev genvalgt med samtlige stemmer. Der var ikke nogen

mod kandikat.

 

Bilagskontrollør og suppleant, Gert og Søren fortsætter indtil det bliver

klarlagt om de er på valg hvert andet år.

 

Ad 7. Bestyrelsen vil gennemgå forenings forsikring og finde ud af om det

dækker det ønskede.

Rammeslaget bliver ikke taget i brug i år.

Oprydning på grunde, bestyrelsen tænker lige lidt over den.

Toilet tank tages op igen til næste år. Medlemmer der er passive

medlem i ”Lilleø” må benytte deres toilet i foreningshuset.

 

Arbejdsdage, der er valgt 2 arbejdsdage i år:

Den 25/5 hvor der skal lægges tag på forenings container, det er en stor

opgave og bestyrelsen håber derfor på et stort fremmøde. Datoen er

senere ændret til den 1. juni.

Der vil være forfriskning efter hånden som arbejdet skrider frem.

Arbejdsdagen starter kl 0800.

 

Arbejdsdag den 14/9 hvor opgaven er, færdiggørelse af container,

oprydning på pladsen, opsætning af fest telt. Dagen starter kl 0800

Klokken 13 inviterer Jens indenfor i teltet til året grillfest. Her

vil der være grillpølser med tilbehør og drikkevarer ad

libitum. Festen slutter når alle er gået hjem.

 

 

Referant Jesper Jensen